Tuesday, November 3, 2009

Origjina dhe simbolet e flamurit shqiptar!

Origjina dhe simbolet e flamurit shqiptar!:

This has been added to our wikia :
http://kosova.wikia.com/wiki/Origjina_dhe_simbolet_e_flamurit_shqiptar

Thursday, October 29, 2009

What does this mean exactly?

I got this message on facebook, and have google translated it on the end of the message,
can someone please help explain this, there are many words not translated.

Subject: Krijimi i "kombit" Kosovar apo shkombëtarizimi i Shqiptarëve të Kosovës?

Krijimi i "kombit" Kosovar apo shkombëtarizimi i Shqiptarëve të Kosovës dhe barazimi i tyre me dy përqindëshin e minoriteteve lëkurëzeza e lëkurëbardha, pacifiste e kriminale është një pyetje të cilën çdo Shqiptar duhet t'ia shtrojë vetes dhe të mendojë seriozisht se çfarë veprimi do të ndërmerr tani e tutje dhe a do të jetojë në gjashtë "yje" apo në Shqiptarinë si komb, fe, shtet dhe botëuptim.

E vërtetë është që ka kohë që bisedohet në lidhje me këtë temë, mirëpo shihet qartë se herë është e gabuar qasja ndaj problemit e herë zgjidhja e propozuar. Kjo do të thotë se ka nevojë për ri-shqyrtim të fakteve dhe koordinim të bashkuar të qasjes ndaj problemit.

Nëse vullnetarisht do deklaroheshim se jemi "Kosovarë" dhe se nuk kemi lidhje me Shqiptarinë, atëherë si do i krijonim gjuhën, historinë, traditën e kulturën "Kosovare"? Mbase ka zgjidhje dhe do ia bënim sikur gabelët apo kushërinjtë e tyre sllavo-"Maqedonët". Do ishte pra e nevojshme t'i fallsifikonim të gjitha dhe të gënjenim veten dhe të tjerët aq gjatë sa do nevojitej për nipat tonë ta merrnin këtë gënjeshtër të madhe për të vërtetë. (Hah! Më bën të qesh se siduket kjo është edhe qasja zyrtare e shtetit tonë të [pa]varur...)

Hipotetikisht, nëse Shqiptarët e Kosovës do shndërroheshin të gjithë në pjesëtarë të kombit të ri, atëherë edhe Shqiptarët e FYROM-it do ishin FYROM-ianë dhe ndonjë Shqiptar i cili jeton në Afrikë do ishte Afrikan, APO JO??? Eh, e vërteta është se po morre guximin dhe i the Shqiptarit se është "Maqedonc" apo dhe Afrikan, ruaju mirë se nuk i duron burri të sharat!

Nejse. Të kthehemi në temën e Kosovarllëkut. Tani gënjeshtra bazë u krijua me flamurin, kushtetutën e hymnin pa fjalë. Hapi i dytë i cili po ndërmerret dhe i cili është arsyeja pse e nisa këtë shkrim është shkombëtarizimi; Për ta shndërruar Shqiptarin në "Kosovar", duhet së pari t'ia mohosh identitetin fillestar të cilin e ka nga gjaku dhe ta quash "Kosovar" pa dëshirën e vullnetin e tij. Gjithashtu duhet të vazhdosh me hapin e tretë i cili është shkelja dhe diskriminimi i atyre të cilët ende këmbëngulin se janë Shqiptarë.

Këtë hapin e tretë e kanë përjetuar të gjithë Atdhetarët nëpër shekuj, gjithmonë të shtypur nga pushtuesi romak, bizantin, venecian, osmanli, sllav, "ndërkombëtar", si dhe nga Esad e Ballaban Pashallarët që për pasuri shesin kombin.

Sot ky hapi i tretë zbatohet me përpikmëri dhe agresivitet maksimal. Republikani në Amerikë është "Konzervativ", ndërsa tek ne na quajnë "Katunca". Patrioti e nacionalisti në Angli merr medalje nga Mbretëresha, e këtu dërgohet në burg të Dubravës. Veterani Amerikan i luftës merr penzion dhe mban me krenari të veshur uniformën ushtarake, ndërsa këtu është i papunë dhe akuzohet për krime lufte e për terrorizëm.

Ka shumë shembuj tjerë të cilët do i përmendja, mirëpo është e kotë pa e pranuar fajin i cili na takon të gjithëve. Ne nuk do udhëhiqeshim nga hajdutë e matrapazë e nuk do shkombëtarizoheshim po të ishim më syçelë dhe aktivë. Nuk do shkileshin vlerat e luftës po t'i mbronim ne vetë. Dhe nuk do e kishim lëkurëziun dhe sllavin mbi krye po të ishim të vetëdijësuar mbi të vërtetën se do na vret Zoti për tolerancën dhe pasivitetin e tepruar. Do na vret e do na çojë në ferr për arsye se na e fali Shqipërinë dhe gjakun e pastër dhe ne e lamë nënën të na copëtohet e gjakun të na shkilet.

Si popull i cili gjithmonë ishte i kryengritur dhe ishte objekt shembulli dhe lakmie për tërë botën për nga burrëria, ne sot e kemi tërë botën mbi krye dhe e vetmja gjë që po e bëjmë është durimi (në fjalorin tim sinonim për pasivitet!).

Shqiptari i cili në të kaluarën digjte perandori e superfuqi po shitet në ankand për blerësin më të fortë. Dhashtë Zoti të mbushemi mend shpejtë e mirë e të ngrihemi kundër padrejtësive dhe krimeve që bëhen në kurriz të popullit.

Sikur të ringjallej Avni Rrustemi o Zot!

Rroftë Shqipëria Etnike!
--------------------

Subject: Creation of "nation" Kosovo or the Kosovo Albanians shkombëtarizimi?

Creation of "nation" Kosovo or shkombëtarizimi of Kosovo Albanians and their draw with two per cent of minority lëkurëzeza of lëkurëbardha, pacifist the criminal is a question which every Albanian must lay yourself and seriously consider what action would take now and will live in six "stars" or Shqiptarinë as a nation, religion, state and botëuptim.

The truth is that long discussion about this topic, but it is evident that time is the wrong approach to solving the problem of time proposed. This means that it needs re-examination of evidence and coordination of approach to the problem together.

If deklaroheshim that we would voluntarily "Kosovars" and that we have about Shqiptarinë, then how will i create the language, history, tradition and culture "Kosovo"? Perhaps there are solutions and will make him or relatives as their Gypsy-Slavic "Macedonia". I was therefore necessary to fallsifikonim all and gënjenim themselves and others as long as our grandchildren will need to lie to get this really great. (Hah! Makes me laugh that this is siduket official access to our state [without] hanging ...)

Hipotetikisht, if Kosovo Albanians becoming all the members of the new nation, then the Albanians of FYROM FYROM were it would ianë and any Albanian who lives in Africa would be African or not? Well, the truth is that being taken courage and the Shqiptarit that is "Maqedonc" or African ruaju better than not putting the man to share!

Nejse. To return to the topic of Kosovarllëkut. Now lies under the flag was created, the constitution of the anthem without words. The second step which is taken and that is why the writing is started this shkombëtarizimi; to transform Bunga "Kosovo", should be first to deny the initial identity which has blood and call "Kosovo" without the desire of his will. Also need to continue with the third step which is a violation and discrimination against those who still insist they are Albanian.

This third step have experienced all atdhetaret centuries, always oppressed by the conqueror Roman, Byzantine, Venetian, Osmanli, Slavic, "international", as well as the Ballaban Esad Pashas that property sell for the nation.

Today the third step is applied with precision and maximum aggression. Republican in America is "conservative", and to call us "Katunca. The nationalist in England Patriot receives medal from the Queen, sent here in the Dubrava prison. American War Veteran and holds RETIRED takes pride of wearing military uniform, and here is unemployed and charged with war crimes and terrorism.

There are many examples of others who will mention, but is useless without admitting guilt, which belongs to us all. We will not udhëhiqeshim from the matrapazë thieves will not shkombëtarizoheshim if we were more careful and active. There will shkileshin values War mbronim to ourselves. And we will not lëkurëziun and sllavin on top if we were aware of the truth that God will kill us tolerance and excessive passivity. It will kill us and will lead us to hell because Albania forgive us and clean blood and mother left us broken and blood shkilet us.

As people who always was and was subject kryengritur example and greed for the whole world for the burrëria, we now have the whole world on its head and the only thing we are doing is patience (in my vocabulary synonym for passivity!).

Lestari, who in the past burn the superpower empire is sold at auction for the strongest buyer. Dhashtë God mbushemi good quick mind to stand up against injustices and crimes that take place at the expense of people.

If Avni Rrustemi risen Lord!

Long Live Ethnic Albania!

Links

Links

Sunday, May 17, 2009

Stand By Caffe Skopje Macedonia, FRY

Stand By Caffe

Stand By Caffe
Nova Gold D.O.O.E.L
UVOZ - IZVOZ Skopje
Bul. "K.J. Pitu" br. 28, lam.3 lok.1

http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&safe=off&client=firefox-a&num=100&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=106251453359390055134.00046a19b4184cfcf3acc&ll=41.991235,21.449132&spn=0.009505,0.027637&z=15


View Skopje in a larger map

Nice place with leather couches and
you can site outside.
Good coffe, not far from the bus / trainstation of skojpe.

Free wireless lan, password you get when you buy a coffee.
Remember that they spell things strange here so ask them to type it in.

Thursday, May 14, 2009

Restaurant and Pizzeria Orion

Restaurant and Pizzeria Orion
Kroni i Bardhe Dardani, Prishtine, Kosovë
044 282 999

They have very good cafe and service. Deliver to your office.

Map Link :
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=42.652061,21.156554&spn=0.000588,0.001727&t=h&z=19&msid=106251453359390055134.000469dbf3d188e019c15>

Wednesday, May 13, 2009

Restaurant Pizzaria Agora

Restaurant Pizzaria Agora

Nice chain of seven Pizzerias and fast food places across Kosovo founded in 1992.
I had the Pizza Agora and was very happy with it, it had everything on it. Different meats, peppers, olives etc. Very nice.

Prices :
  • Tuna Sandwich 2.00 €.
  • Pizza Margarita Large 2.50€.
  • Pizza Agora Large 3.50€
Address:

Rr Kurriz, 15/7
Prishtine
038/545-792

Pictures pending.

Tuesday, May 12, 2009

EX Restaurant Prishtinë +386 44 15 70 39

I had lunch in a very fine restaurant called "EX" it looks like a french bistro.
Fine wood floors, nice bar. Very well designed.

 

The advertising says :
"The best steak in town
Mexican Food and much more....!
Indian Curries
Thai Noodles
Pizza
Pasta
Every week a different lunch from 2-6 Euros
Food is love
love we serve
Ex-Perience restaurant
where food fantasies come true.
No reservation, we hear you coming.
"

Ex Restaurant
Prishtinë
Tel. +386 44 15 70 39
Tel. +386 44 55 77 00

Rr. Fahmi Agani
next to Stefanell
Next to OSCE. Police HQ and Ambulanta.

Home Page:
http://www.informatat.com/index.php?id=90&mod_action=ko&mod_biznesi_entry_id=481
Links :
http://members.virtualtourist.com/m/c6363/afdf9/2/
http://members.virtualtourist.com/m/e5a46/afdf9/2/
http://www.treehugger.hu/node/156
http://www.mtcowgirl.us/kosovo_rest.html
http://www.citycycling.co.uk/kosovo/kosovorestaurants.html
http://www.travbuddy.com/EX-v293139
http://members.virtualtourist.com/m/c6363/afdf9/2/?o=2